Top Image

PFF’s krav til takstforhandlingene

PFF innleverte sine krav til årets takstforhandlinger mandag den 12.05.2022. På det tidspunktet var ikke viktige forutsetninger for beregning av rammen på plass, rammen fastsettes derfor noe senere og fremgår da ikke av det som er sendt inn nå. PFF mener at den store prisstigningen som har funnet sted den siste tiden blir et viktig element som må kompenseres i den kommende perioden, sammen med inntektstapet grunnet koronapandemien og at inntektsutviklingen over lang tid har vært mindre enn forutsatt. De høye strømprisene i Sør-Norge det siste halve året bør også kompenseres. PFF mener at dette best lar seg gjennomføre med en «engangstakst» for de fysioterapeuter som jobber i de områdene som har hatt høye strømpriser.

 

I tillegg til kompensasjon for uforutsette utgiftsøkninger og manglende inntektsutvikling, krever PFF at takst A3, A8 og A9 «harmoniseres» med henblikk på å få et mer rimelig forhold mellom disse takstene. Styret har vurdert at det er for stort sprik mellom takst A3, og A8, honoraruttellingen er 47 % høyere for A8 enn for A3, og forskjellen mellom A8 og A9 er også betydelig. Ser man på timehonoraret samlet (inkludert driftstilskudd), er A8 30 % høyere enn A3, og 13 % høyere enn A9. Med henblikk på at det er en utredning i gang med å innføre et likt tillegg for alle fysioterapeuter med mastergrad, mener PFF det er hensiktsmessig at disse forskjellene utjevnes noe, og PFF har vurdert at en forskjell på rundt 20 % er passende. Det er omtrent det som er forskjellen mellom lønnen for en ansatt i kommunesektoren med 3-årig utdanning (høyskole), sammenliknet med en ansatt i samme område med masterutdanning. Siden det til nå har vært slik at oppjustering av noen takster alltid har skjedd på bekostning av andre takster, foreslår PFF at staten bidrar til denne utjevningen, ved å bevilge det det koster utenfor rammen.

 

Når det gjelder fordeling av «rammen» på de forskjellige takstene, er PFF sitt forslag at det gis et likt prosent-tillegg til alle takstene, men med et påslag finansiert utenfor rammen på 1 % på A3, og 1,2 % på A9 for å få en tilnærming til et felles nivå for fysioterapeuter med mastergrad.

 

Les hele PFF’s kravsdokument her

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3