Vår visjon

PFF' visjon  

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund skal være en organisasjon med takhøyde for å romme det mangfoldet næringsdrivende fysioterapeuter utgjør i dag. PFF skal se det enkelte medlem og helheten i den tjenesten som i sum ytes av disse. 
 

PFF skal ivareta interessene til den enkelte og til fysioterapifaget som helhet med spesielt fokus på rammebetingelsene for næringsdrivende. 
 

PFF skal søke samarbeid og samhandling der dette er tjenlig for å nå sine målsettinger, og i nødvendig grad imøtegå negative utviklingstrekk. 
 

PFF's målsetting 

 • Samle alle privatpraktiserende i et forbund 

 • Fremme og kvalitetssikre fysioterapifaget 

 • Være premissleverandør i fora der fysioterapitjenesten organiseres 
   

PFF skal 

 • Ha hovedfokus på næringsdrivende med og uten kommunal avtale
 • Bistå medlemmene ved etablering og drift av privat praksis 
 • Bistå medlemmene ved behov for juridisk assistanse i yrkesutøvelsen 
 • Holde medlemmene orientert om gjeldende lover og regler og endringer av disse 
 • Tilby medlemmene faglig oppdatering og etterutdanning 
 • Jobbe for refusjonsrett uavhengig av kommunal driftsavtale 
 • Jobbe for forbedring av regelverket ved overdragelse og inndragning av hjemmel  
 • Initiere og drifte vitenskapelige undersøkelser for å dokumentere effekten av behandlingsmetoder i privat praksis 
 • Drive en generell markedsføring av fysioterapi, og spesielt av fysioterapi i privat praksis


Som medlem av PFF bidrar du til å øke tyngden og realiseringen av disse målsettingene.  

Privat praksis som næringsvei nå og i fremtiden avhenger av at du tar aktive valg!

 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon