Top Image

PFF med mange gode innspill under årets samarbeidsmøte med Helsedirektoratet

PFF og Helsedirektoratet/HELFO avholdt i dag sitt årlige samarbeidsmøte om regelverk, oppgjør og funksjonen av den kommunale fysioterapitjenesten. Møtets agenda var bygget opp om innspill fra begge partene i møtet. Arne Strand, Christer Nordby og Henning Jensen deltok for PFF.
 

Innspillene fra PFF ble først gjennomgått. Her var det erfaringene fra pandemien som først ble gjennomgått der PFF etterlyste bedre føringer fra staten overfor kommunene om at fysioterapeuter med driftsavtaler er en likeverdig del av. Mange kommuner har ment at de ikke var forpliktet til å dele ut smittevernutstyr og testutstyr til fysioterapeuter med avtale med henvisning til at disse er selvstendig næringsdrivende. En del kommuner har heller ikke prioritert fysioterapeuter med avtaler i vaksinasjonssammenheng på lik linje med ansatte fysioterapeuter og annet ansatt helsepersonell.  PFF etterlyste her en «strammere» sentral innsats for at kommunene informeres om sine forpliktelser i slike situasjoner. PFF minnet om at nå, som pandemien synes å gå mot slutten, er tid for å dra lærdom av de erfaringene som er gjort og foreta grep som vil gjøre samfunnet bedre rustet om en liknende situasjon skulle oppstå i fremtiden.
 

Under samme tema tok PFF også opp problematikken som oppstår når pasienter melder avbud grunnet luftveissymptomer eller som følge av å ha vært «nærkontakt». Dersom fysioterapeuten skal dekke inntektstapet ved å kreve hele behandlingens kostnad av pasienten øker risikoen for at pasienter kommer til behandling uten å melde fra om smitterisiko. Dette har vært en kilde til inntektstap i det forløpne året, fordi mange har valgt ikke å kreve at pasientene dekker hele kostnaden.
 

Et annet tema PFF tok opp var at enkelte kommuner og bydeler oppfordret fysioterapeuter med avtale bare å ta inn pasienter som har bosted i den angjeldende kommune/bydel. PFF anførte at dette kan være i strid med lovgivningen, som gir kommunene ansvar for helsetjenester til personer som bor eller midlertidig oppholder seg der. Her vil det oppstå mange grenseoppganger som må vurderes individuelt for hver enkelt pasient. Helsedirektoratet var enig i at man i hvert enkelt tilfelle må foreta en konkret vurdering om pasienten faller inn under kommunens lovpålagte ansvar.
Denne problemstillingen er særlig tydelig i kommuner der det er lang ventetid på å få fysioterapitime.
 

Siste problemstilling som PFF tok opp var den åpenbare kapasitetsmangelen som preger den kommunale fysioterapitjenesten generelt i landet. PFF etterlyste en tettere oppfølging fra statens side for å kontrollere om kommunene ivaretar sitt lovpålagte ansvar for fysioterapitjenesten, og eventuelt om det bør innføres en minimumsnorm for tjenestekapasiteten. I dagens situasjon er det vanskelig for innbyggerne å få timer akutt. Mange må ty til helprivate tilbud initialt i et sykdomstilfelle, og får således ikke tilgang til den lovpålagte tjenesten som er finansiert av innbyggerne over skatten.


Kapasitetsmangelen i legetjenesten (fastlegekrisen) påvirker også indirekte fysioterapitjenesten ved at pasienter som oppsøker fysioterapeut ofte trenger oppfølging av lege for henvisning til bildediagnostikk eller andre laboratorieprøver. PFF mener at dette til dels kan avhjelpes ved at fysioterapeuter gis henvisningsrett til bildediagnostikk etter å ha ervervet relevant kompetanse for dette. Dette vil til en viss grad avlaste legene, og spare pasientene for unødvendig ventetid. Fysioterapeuter er i praksis nå, etter bortfallet av henvisningskravet, i en rolle som primærkontakt i likhet med manuellterapeuter og kiropraktorer. Det økte ansvaret dette medfører bør følges opp med bedre mulighet for at dette kan ivaretas.
 

Fra helsedirektoratet og HELFO sin side ble det orientert om innrapportering av egenandeler for turnuskandidater i praksis hos fysioterapeuter med avtale. Dette foregår i dag via portalen hos HELFO. I denne forbindelsen ble det presentert et forsalg om at dette skulle kunne gjøres via EPJ-systemet til veilederen, ved at det ble opprettet en mulighet for dette i stønadsforskriften. PFF bifalt dette innspillet, som da vil føre med seg mer ryddige forhold for praksisveilederen og pasientene. Pasientene kan da helt og holdent håndteres i veilederens EPJ-system. Den eneste forskjellen blir at det ikke utløses refusjon for disse pasientene.
 

Et annet tema var innrapporteringen av egenandeler til HELFO. Denne ligger nå på rundt 90 % innen 16 dager.
 

Det ble også presentert en oversikt over HELFO sin kontrollvirksomhet. I den forbindelsen ble det opplyst at det for fysioterapeutenes del det siste året var gjennomført 3 saker med tilbakebetalingskrav med en samlet sum på over 8 mill. kroner. Det ble opplyst at kontrollvirksomheten nå var samlet i Fredrikstad, og at det var 45 ansatte i denne tjenesten.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2