Praksisdrift

Rettshjelps- og forsikringsordning

PFF har i dag en samarbeidsavtale med If om forsikring for sine medlemmer. Les nærmere om de enkelte forsikringene ved hjelp av linken nederst på denne siden.
 

Kollektiv livsforsikring

Som PFF-medlem har du en kollektiv livsforsikring via vår forsikringsavtale med IF. Denne forsikringen har en dekning på 10 G (folketrygdens grunnbeløp) ved død. Beløpet utbetales til etterlatte arvinger.
 

RETTSHJELPFONDET

PFF’s rettshjelpfond har som formål å yte økonomisk bistand til medlemmer av PFF til hel eller delvis dekning av utgifter til juridisk bistand. Fondet skal spesielt vektlegge saker som kan danne presedens som er uheldig for privatpraktiserende fysioterapeuter generelt, eller for eksempel en gruppe av privatpraktiserende fysioterapeuter (i en region eller med spesielle problemstillinger). Fondet skal også bistå med støtte i forbindelse med at medlemmet ikke selv er i stand til å ivareta interessene sine på grunn av oppstått sykdom, funksjonshemming eller død. Som medlem er du dekket av denne ordningen.


Forsikringer du kan tegne via PFF-s forsikringspartner:
 

Sykeavbrudd

Du kan tegne sykeavbruddsforsikring gjennom PFF’s forsikringsordning hos If med dekningsgrad 350 000. for kr. 17 705. Det er en betingelse at du er minst 80 % sykmeldt for at denne forsikringen utbetales. Det kan tegnes andre dekninger enn den nevnte. Se hele PFF’s forsikringsavtale ved å følge lenken nederst på denne siden.
 

PFF er kjent med at mange medlemmer ikke har tegnet sykeavbruddsforsikring og oppfordrer alle til å tegne denne gjennom vår forsikringspartner for å sikre seg selv økonomisk ved sykdom. Samtidig vil det bidra til at forsikringen fortsatt skal være tilgjengelig til denne meget gunstige prisen. PFF får ofte henvendelser fra medlemmer som angrer på at de ikke har tegnet sykeavbruddsforsikring.
 

Personalforsikring med uførhet
Denne forsikringen er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen som i tillegg omfatter uførhet ved annen sykdom og fritidsulykke. Premien er ikke aldersavhengig.
 

Pensjon (OTP) - Denne forsikringen tilbys via selskapet Danica.
 

Klinikkforsikring
Standardisert produkt i If, men med PFF rabatt. Premiene vil være avhengig av faktorer som sted, byggemåte etc. som gjør at prisene vil variere fra institutt til institutt.
 

Helseforsikring - Denne forsikringen kan tegnes individuelt eller for alle ved instituttet.
 

Reiseforsikring – med PFF rabatt.
 

Bilforsikring – med PFF rabatt – bil for bruk i praksisen.
 

Øvrige private forsikringer
Det er ikke forhandlet frem noen spesiell avtale med IF om rabatt på private forsikringer. Du få tilbud på dette ved henvendelse til forsikringspartner AS, ved Stein O. Sando -stein.o.sando@if.no, mobil 91 36 95 56.
 

 

Sykeforsikring gjennom NAV
Næringsdrivende er automatisk forsikret gjennom NAV for tap av inntekt. Denne grunnleggende forsikringen dekker 80 % av din pensjonsgivende inntekt – med et tak på 6 G. Taket gjelder summen av lønnsinntekt og sykedagpenger. Denne «forsikringen» har du uten at du trenger å melde fra eller tegne den dersom du er næringsdrivende. 

I tillegg tilbyr NAV en frivillig påbygging av denne forsikringen til dekning av 80 % av 6 G fra 1. sykefraværsdag, 100 % av 6 G fra 17. sykefraværsdag eller 100 % dekning av pensjonsgivende inntekt fra 1. sykefraværsdag. Klikk her for å finne grunnbeløpet. Disse 3 alternativene koster henholdsvis 2,5 %, 1,3 % og 9,0 % av næringsinntekten. For en næringsinntekt på 6G vil premien da variere mellom kr. 9 252 og kr. 64 055 pr. år. PFF registrerer at dette er en forholdsvis dyr tilleggsforsikring som i tilfelle av at du samtidig har et ansettelsesforhold får utbetalingen redusert med utbetalt lønn og sykedagpenger i ansettelsesforholdet.
 

Frivillig yrkesskadetrygd via NAV

Yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade. Personer under 67 år som i sin ervervsmessige virksomhet har en forventet årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp, kan tegne frivillig yrkesskadetrygd. Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere tegnes for minst ett kalenderår. Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV koster 0,4 % av den pensjonsgivende delen av næringsinntekten eller kr. 4 000 pr. år med kr. 1 mill. i pensjonsgivende inntekt. PFF anbefaler at du tegner denne forsikringen. Det betales ikke premie for slik inntekt over 12 ganger grunnbeløpet.

 

ANSVARSFORSIKRING GJENNOM NPE

Alle fysioterapeuter med driftsavtale har ansvarsforsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning i forhold til avtalt praksisvolum. Det er kommunen som betaler premien for dette. Dersom du jobber mer enn avtalt volum må du tegne en tilleggsforsikring på dette volum ved å henvende deg til NPE. Dette gjøres best via NPE’s nettsted. Ved endringer i praksisvolum utenfor den avtalebaserte praksisen skal det sendes inn opplysninger dette.


Dersom du ikke har driftstilskudd, skal du henvende deg til NPE og tegne forsikring for utøver av privat helsetjeneste. Du må gi opplysning om virksomheten – eksempelvis hvor mye du jobber mv. Dersom du tidligere er registrert i NPE på denne måten er det bare dersom det er blitt endringer i opplegget du skal melde fra om dette. Det kan være endring i arbeidsmengde, arbeidssted, om hele eller deler av virksomheten er alternativ mv.
 

Dersom du som benytter behandlingsmetoder som ikke er innen det du har kompetanse til som fysioterapeut, og som faller utenom det som er aksepterte behandlingsformer innen fysioterapi, må du henvende deg til NPE for å få fastsatt en kontingent for denne virksomheten. Det kan eksempelvis være injeksjonsbehandling som ikke følger de retningslinjene som er gitt av PFF HER.

Behandling med PRP eller hyaluronsyre faller også utenfor aksepterte metoder for fysioterapeuter og dekkes ikke av den kontingenten som fremkommer i forskriften om pasientskadelovens virkeområde og som dekkes av kommunen. Man må tegne en særskilt forsikring for en slik aktivitet om mulig.

For øvrig anbefaler PFF ikke at fysioterapeuter driver med injeksjoner, behandling med PRP eller hyaluronsyre som ikke utføres i tråd med PFF sin veileder for dette.

HER kan du lese om meldeplikten for fysioterapeuter og problemstillinger knyttet til forskjellige behandlingsmetoder og praksisprofiler.
 

NPE dekker ikke krav om oppreisning og rettshjelp i forbindelse skadetilfeller som faller inn under NPE sitt område. Som privatpraktiserende helsepersonell kan du risikere å få et søksmål mot deg med et erstatningskrav for oppreisning. PFF er i dialog med IF om en forsikring som skal dekke et slikt tilfelle, og vil om kort tid komme tilbake med nærmere opplysning om dette.


HUSK at forsikringskontingenten for forsikringer i relasjon til din praksis som fysioterapeut er fradragsberettiget i regnskapet.

 

 

IF FORSIKRINGSAVTALE (PDF)

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon