Praksisdrift

Rettshjelps- og forsikringsordning

PFF har i dag en samarbeidsavtale med If om forsikring for sine medlemmer. Les nærmere om de enkelte forsikringene ved hjelp av linken nederst på denne siden.
 

Kollektiv livsforsikring

Som PFF-medlem har du inkludert i medlemskapet en kollektiv livsforsikring via vår forsikringsavtale med IF. Denne forsikringen har en dekning på 10 G (folketrygdens grunnbeløp)Forsikringer du kan tegne via PFF-s forsikringspartner:
 

Sykeavbrudd

Du kan tegne sykeavbruddsforsikring gjennom PFF’s forsikringsordning hos If med dekningsgrad 350 000. for kr. 13 850. Denne forsikringen har ikke noe tak på 6 G slik forsikringen gjennom NAV har. Det blir heller ingen reduksjon for evt. lønn eller sykepenger fra ansettelsesforhold. Det er en betingelse at du er 80 % sykmeldt for at denne forsikringen utbetales. Det kan tegnes andre dekninger enn den nevnte. Se hele PFF’s forsikringsavtale ved å følge lenken nederst på denne siden.


PFF vet at det er mange medlemmer som ikke har sykeavbruddsforsikring og oppfordrer alle til å tegne denne gjennom vår forsikringspartner for å sikre seg selv økonomisk ved sykdom, og for det andre bidra til at forsikringen fortsatt skal være tilgjengelig til denne meget gunstige prisen. PFF får ofte henvendelser fra medlemmer som angrer på at de ikke har tegnet sykeavbruddsforsikring.
 

Personalforsikring med uførhet
Denne forsikringen er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen som i tillegg omfatter uførhet ved annen sykdom og fritidsulykke. Premien er ikke aldersavhengig.
 

Pensjon (OTP) - Denne forsikringen tilbys via selskapet Danica.
 

Klinikkforsikring
Standardisert produkt i If, men med PFF rabatt. Premiene vil være avhengig av faktorer som sted, byggemåte etc. som gjør at prisene vil variere fra institutt til institutt.
 

Helseforsikring - Denne forsikringen kan tegnes individuelt eller for alle ved instituttet.
 

Reiseforsikring – med PFF rabatt.
 

Bilforsikring – med PFF rabatt – bil for bruk i praksisen.
 

Øvrige private forsikringer
Det er ikke forhandlet frem noen spesiell avtale med IF om rabatt på private forsikringer. Du få tilbud på dette ved henvendelse til forsikringspartner AS, Kaja Waage – mob. 47927673 - kaja.waage@if.no. HUSK at forsikringspremier er en utgift som er fradragsberettiget.
 


RETTSHJELPFONDET

Rettshjelpfond har som formål å yte økonomisk bistand til medlemmer av PFF til hel eller delvis dekning av utgifter til juridisk bistand. Fondet skal spesielt vektlegge saker som kan danne presedens som er uheldig for privatpraktiserende fysioterapeuter generelt, eller for eksempel en gruppe av privatpraktiserende fysioterapeuter ( i en region eller med spesielle problemstillinger). Fondet skal også bistå med støtte i forbindelse med at medlemmet ikke selv er i stand til å ivareta interessene sine på grunn av oppstått sykdom, funksjonshemming eller død. Du kan lese nærmere om rettshjelpfondet her.
 

Sykeforsikring gjennom NAV
Næringsdrivende er automatisk forsikret gjennom NAV for tap av inntekt. Denne grunnleggende forsikringen dekker 65 % av din pensjonsgivende inntekt – med et tak på 65 % av 6 G. Taket gjelder summen av lønnsinntekt og sykedagpenger. Denne ”forsikringen” har du uten at du trenger å melde fra eller tegne den dersom du er næringsdrivende. I tillegg tilbyr NAV en frivillig påbygging av denne forsikringen til dekning av 75 % av 6 G fra 1. sykefraværsdag, 100 % av 6 G fra 17. sykefraværsdag eller 100 % dekning av pensjonsgivende inntekt fra 1. sykefraværsdag. Klikk her for å finne grunnbeløpet.
Disse 3 alternativene koster henholdsvis 2,1 %, 1,9 % og 9,3 % av næringsinntekten. For en næringsinntekt på 1 mill. vil premien da variere mellom kr. 19 000 og kr. 93 000 pr. år. Du kan lese nærmere om disse tilleggsdekningene her. PFF registrerer at dette er en meget dyr forsikring som i tilfelle du samtidig har et ansettelsesforhold får utbetalingen redusert med utbetalt lønn og sykedagpenger i ansettelsesforholdet.
 

Frivillig yrkesskadetrygd via NAV

Yrkesskadedekning gir rett til særytelser ved yrkesskade. Personer under 67 år som i sin ervervsmessige virksomhet har en forventet årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp, kan tegne frivillig yrkesskadetrygd. Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere tegnes for minst ett kalenderår. Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV koster 0,4 % av næringsinntekten eller kr. 4 00 pr. år med kr. 1 mill. i næringsinntekt. PFF anbefaler at du tegner denne forsikringen.
 

ANSVARSFORSIKRING GJENNOM NPE

Alle fysioterapeuter med driftsavtale har ansvarsforsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning i forhold til avtalt praksisvolum. I forbindelse med at vi har gått inn i et nytt år, kan det være nødvendig å sende inn opplysninger om praksisvolum dersom dette har endret seg siden det sist ble opplyst til NPE. Dersom du jobber mer enn avtalt volum må du tegne en tilleggsforsikring på dette volum ved å henvende deg til NPE. Dette gjøres best via NPE’s nettsted. Registreringsskjema for privat helsetjeneste finner du her.


Dersom du ikke har driftstilskudd, skal du henvende deg til NPE og tegne forsikring for utøver av privat helsetjeneste. Du må gi opplysning om virksomheten – eksempelvis hvor mye du jobber m.v. Dersom du tidligere er registrert i NPE på denne måten er det bare dersom det er blitt endringer i opplegget du skal melde fra om dette. Det kan være endring i arbeidsmengde, arbeidssted, om hele eller deler av virksomheten er alternativ m.v. NPE dekker ikke krav om oppreisning og rettshjelp i forbindelse skadetilfeller som faller inn under NPE sitt område. Som privatpraktiserende helsepersonell kan du risikere å få et søksmål mot deg med et erstatningskrav for oppreisning. PFF er i dialog med IF om en forsikring som skal dekke et slikt tilfelle, og vil om kort tid komme tilbake med nærmere opplysning om dette.
 

 

IF Forsikringsavtale PFF 2021 (PDF)
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon