Medlemskapsbetingelser

Se våde vedtekter og etiske regler

1. Vedtekter (PDF)
2. Etiske regler (PDF)
3. Priser og rettigheter (PDF)


Utmelding
Medlemskapet gjelder for et år om gangen – kontingenten for året anses som forfalt pr. 01.01. det angjeldende året, og kreves inn i to rater i løpet av året, siste rate pr. 01.07.

Utmelding kan bare finne sted med virkning pr. 01.01. Utmelding sendes skriftlig til Sekretariatet innen denne datoen. Sekretariatet bekrefter uten unødig forsinkelse utmeldingen sender innbetalingskrav på utestående kontingent frem til utmeldingens ikrafttredelsesdato 01.01. dersom denne ikke er betalt.

Dersom medlemmet ønsker at utmeldingen skal ha virkning på et tidligere tidspunkt enn 01,01. tapes rettighetene medlemskapet medfører fra den dato medlemmet angir. Dette medfører ikke reduksjon av forfalt kontingent. Dersom forfalt kontingent ikke innbetales, kan rettslig inkasso iverksettes