Top Image

Nye takster og endringer fra 1. Juli 2022

Helsedepartementet og Helsedirektoratet har nå lagt ut de nye takstene som gjelder fra 01.07.2022, og oppdatert regelverket i forhold til de endringene som er gjort.

Følgende endringer er gjort i forskriften:

Punkt T: Egenandeler hos turnuskandidater

Turnuskandidater er fastlønnet i kommunen og skal ikke ha eget oppgjør med Helfo. Fra 1. Juli 2022 er det innført egne takster for egenandeler ved undersøkelse og behandling hos turnuskandidat hos avtalefysioterapeut, fordi turnuskandidater kan utløse egenandeler, men ikke refusjonsandelen på takstene. Det er avtalefysioterapeuten som krever inn egenandelene og tar disse med i sitt oppgjør til Helfo. Avtalefysioterapeut og turnuskandidat kan behandle hver sine pasienter samtidig.

PFF har utarbeidet egenoversikt over egenandeler for turnuskandidater, se her.

Innføringen av disse takstene betyr at du som tar inn turnuskandidat kan ta imot og innrapportere egenandelene som turnuskandidaten utløser, slik at de teller med i frikortgrunnlaget. Det er du som skal kreve inn disse egenandelene, og innrapportere dem ved innsending av ditt ordinære oppgjør til HELFO. Når pasienten har frikort, vil HELFO utbetale egenandelen til deg. Turnuskandidater utløser ikke refusjon. For å kunne sende inn oppgjør for egenandeler som utløses av turnuskandidat, må du registrere turnuskandidaten hos HELFO slik det fremgår av merknaden T1 i stønadsforskriften.

Endring av merknad for behandling i grupper C1

Dersom en pasient i en gruppe ikke kan fullføre hele behandlingstiden, skal det bare sendes krav om den tiden pasienten er med i gruppen. Teksten i stønadsforskriften er:

Merknad C1
Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:
1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling
2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver person i gruppen
3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

En gruppe skal i utgangspunktet ha samme definerte tidsbruk for alle deltakerne i gruppen. Unntaksvis kan en pasient ha kortere behandlingstid. I slike tilfeller skal takst for kortere behandlingstid benyttes for denne pasienten. Takstbruken må også samsvare med rett antall personer i gruppen.

Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise, jf. § 5 i denne forskriften.

Ridefysioterapi
Ridefysioterapi honoreres med kr. 344,-.

Driftstilskuddet
Driftstilskuddet er på kr. 496 800 fra 01.07.2022.

Du finner en oversikt over takstene med angivelse av honorar, refusjon og egenandel HER.

Linker til viktige dokumenter som bør leses i sin helhet:
Annet:
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3