Top Image

Da var det på'n igjen

Tilbake til munnbind og en-meters avstand. De nye nasjonale retningslinjene var på mange måter ventet med tanke på høstens stadig økende smittetrend. Forhåpentligvis er de også tilstrekkelige til å begrense koronasmitten og dempe presset på helsevesenet som regjeringen har ønsket. 
 

Først og fremst må det sies at jeg er imponert over innsatsen til privatpraktiserende fysioterapeuter gjennom denne tilsynelatende lange pandemien. På tross av restriksjoner på arbeidsplassen, og for å ikke snakke om skole/barnehage-restriksjoner som har rammet familiesituasjonen til mange, har fysioterapeuter klart å tilpasse seg og holdt klinikkene i gang!  Slik situasjonen er i dag, føler jeg meg i hvert fall trygg på at ingen klinikker kommer til å behøve å stenge slik som i mars i fjor. Det ble svært tydelig for helsemyndighetene hvor stor påvirkning nedstengingen i 2020 hadde på både pasienter og helsevesenet. Og selv om tallene peker i feil retning, er vi heldigvis ikke der vi var i mars 2021 – mye takket være vaksinasjoner gjennom hele 2021.
 

Allikevel er jeg bekymret for hvordan de nye tiltakene og den økende smitten vil påvirke arbeidshverdagen til private fysioterapeuter (med og uten driftsavtale).
 

Regjeringen varslet i går at de ville foreslå økonomiske kompensasjonstiltak for næringslivet på grunn av de nye smitteverntiltakene. Forhåpentligvis vil dette komme raskt på plass, men trolig ikke være nok. PFF har beregnet ut fra tilgjengelige kilder at hver fysioterapeut mistet rundt kr. 100 000 i inntekt i 2020 grunnet nedstengningen. Til sammen blir dette totalt ca. kr. 280 00 000. Den kompensasjonen som ble utbetalt til næringsdrivende fysioterapeuter som følge av den generelle støtteordningen var til sammen på kr. 3 061 809.
 

De nye smitteverntiltakene vil ramme alle næringsdrivende fysioterapeuter, men mest av alt de helprivate som ikke har driftstilskuddet i bunn. Jeg frykter det vil komme mange avbestillinger på kort varsel som man ikke får kompensert for. I tillegg vil inntektsgrunnlaget bli hardt rammet dersom en selv skulle havne i karantene eller bli syk. Det vil også tilkomme økte utgifter for smittevernutstyr sånn som sist. PFF ønsker derfor å få på plass gode støtteordninger/kompensasjons ordninger som vil hjelpe alle helprivate fysioterapeuter!
 

Under reforhandlingen av ASA 4313 i november 2021 fremmet PFF, NMF og NFF et ønske om å innføre en fast kompensasjon ved nedstenging. Alle 3 forbundene krevde halvparten av den kompensasjonen legene fikk utbetalt av KS via staten, men dette fikk vi ikke gjennomslag for hos KS, da dette var bestemt av helsedirektoratet (HOD).
 

Derfor må vi som forbund nok en gang vende nesen mot HOD. Under takstforhandlingene høsten 2020 krevde PFF kompensasjon for "risiko ved næringsdrift", som først og fremst var begrunnet med risiko for nedstengninger og perioder med karantene. Dette kravet ble avslått av HOD den gang.
 

PFF kommer til å fortsette å jobbe for å fremme dette kravet ovenfor HOD, samt se på andre løsninger for å støtte privatpraktiserende fysioterapeuter gjennom den tiden vi nå går inn i.

 

 

Mvh

Silje Holstad

Forbundsleder av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
2
3