Viktig gjennomslag ved årets takstforhandlinger

Årets takstforhandlinger var overstått på 2 dager, noe som nærmest er rekord de seneste årene. Det var imidlertid ikke økningen av takstene som var det viktigste som skjedde ved disse forhandlingene, men at PFF og MNF fikk gjennomslag for at ordningen med godkjenning av takstkompetanse for A2k skal utredes av Helse- og omsorgsdepartementet. Takstøkningen ble på 0,7 %, hvorav størstedelen ble fordelt på tidstakstene.
 

Med et overheng på 2,70 % fra siste takstjustering var det ikke ventet noen stor økning av takstene i år. Siden takstene justeres pr. 1. juli hvert år og ikke pr. 1. januar, blir det et «overheng» som skyldes at årets økning også kommer til å gjelde halvparten av kalenderåret 2020. Dette overhenget trekkes fra den fremforhandlede takstøkningen som i år endte på 3,05 %. Resultatet ble dermed en økning på 0,7 % fra 1. juli 2019 hvilket betyr at det ble fordelt kr. 18 131 335. PFF er fornøyd med profilen på fordelingen som kom undersøkelses-, tids-, samarbeids- og H2-takstene til gode.

De nye takstene vil bli presentert så snart det foreligger en oppdatert takstforskrift. Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2019 kroner 447 720 pr år.
 

Takst A2k og forvaltningen av ordningen

Takst A2k er et tillegg for fysioterapeuter som har kompetanse som spesialist i NFF sin forbundsinterne spesialistordning. I 2011 fikk NFF delegert ansvar for å forvalte ordningen for både medlemmer av NFF og andre som søkte om godkjenning av takstkompetansen.
 

PFF har siden opprettelsen av godkjenningsordningen ved henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet i 2011, 2013 og 2015, påpekt at delegeringen av forvaltningsansvaret for ordningen er uheldig og favoriserer medlemmer av NFF. Samtidig har PFF krevd at forvaltningen av ordningen overføres til Helsedirektoratet eller et annet egnet offentlig organ. Disse henvendelsene har ikke fått gehør tidligere hos HOD.
 

I forbindelse med årets takstforhandlinger fremmet PFF og NMF et felles krav om at takst A2k skulle «fryses» inntil forvaltningen av ordningen er utredet og endret i tråd med ønskene fra PFF og NMF. Dette førte denne gangen frem, og resulterte i en protokolltilføyelse med ordlyden:


Takst A2k – kompetansetillegg
Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere innretning på takst A2k og forvaltning av godkjenningsordningen.
 

Det er forutsatt at fysioterapiorganisasjonene skal få anledning til å komme med innspill til HOD som grunnlag for denne utredningen og at den er ferdig før takstforhandlingene i 2020.


Ny inntekts- og kostnadsundersøkelse

Som støtte for takstjusteringene har det med mellomrom vært gjennomført inntekts- og kostnadsundersøkelser for fysioterapipraksiser. Den siste ble tilgjengelig i 2016 og omfattet året 2014, mens det før denne ble gjennomført en undersøkelse gjeldende for året 2007.

Ved årets takstforhandlinger ble det besluttet at det skulle utføres en ny undersøkelse gjeldende året 2018, og at denne skal foretas av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Denne undersøkelsen skal foregå ved at SSB innhenter data fra alle tilgjengelige offentlige registre inklusive Skatteetaten. Hensikten er å kartlegge utviklingen i kostnader og inntekter for fysioterapeuter med driftstilskudd slik at man kan vurdere om de resultatene som oppnås ved takstforhandlingene holder tritt med utviklingen av kostnader og lønninger i samfunnet ellers.


Henning Jensen, generalsekretær
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3