Reforhandling av ASA 4313

Reforhandling av ASA 4313 mellom KS på den ene siden og NFF, NMF og PFF på den andre siden ble påbegynt mandag 22.10.2018. Den reviderte versjonen skal gjelde for tidsrommet 2019 – 2021. I første runde har fysioterapiorganisasjonene presentert sine krav for Kommunenes Sentralforbund.

Ser her for en mer spesifisert og begrunnet utgave av de kravene PFF har stilt ved reforhandlingen av ASA 4313.

Videre følger enn oppsummering:
 
PFF har gjennom mange år ikke deltatt i disse forhandlinger, men siden reforhandlingen i slutten av 2016 har PFF vært en del av forhandlingspanelet på fysioterapeutenes side. PFF deltar nå i forhandlingene om ASA 4313, fastsettelsen av takster og driftstilskudd, og har også fått en plass i styret for Fysiofondet.
 
PFF har i sine krav spesielt lagt vekt på at den reviderte ASA 4313 skal være så tydelig som mulig slik at den blir en god veiledning til kommunene, fysioterapeutene og tvisteløsningsnemnden. En målsetting for PFF er at regelverket som regulerer den kommunale avtalebaserte fysioterapitjenesten skal være balansert i forholdet mellom kommunene og fysioterapeutene, men også i forholdet fysioterapeuter imellom ved overdragelser av driftshjemler. PFF har derfor foreslått en rekke tekst-endringer og nye betegnelser på begrep og uttrykk som har hatt forskjellige benevnelser i forskjellige deler av avtalen. I tillegg har PFF krevd omorganisering av enkelte bestemmelser slik at det blir bedre oversikt over de forskjellige elementene i avtalen.
 
Et annet område PFF har lagt stor vekt på i kravene sine er at driftsforholdene for fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler skal være så forutsigbare som mulig, slik at det kan gjøres langsiktige investeringer i praksisens standard og kvalitet og at disse elementene kan vedlikeholdes gjennom hele praksisens levetid. Dette har vært en «mangelvare» i den versjonen av ASA 4313 som gjelder i dag. Det er spesielt reglene om overdragelser og flytting PFF krever endret, slik at tiltredende part på en mer forpliktende måte skal overta hele den praksisen han har søkt på. I dag forholder det seg slik at overtakende part bare plikter å overta inventar og utstyr, og ikke er pliktig å inngå i eksisterende leieavtaler eller avtaler i gruppepraksiser der vedkommende har overtatt en driftshjemmel. Dette gjør langsiktig investering i kvalitet og standard ved instituttene til et risikoprosjekt, og vil på sikt medføre at institutter der det drives avtalebasert fysioterapitjeneste får en dalende standard. PFF har merket seg at det største hinderet foreløpig i denne forbindelsen synes å være vanskeligheten med å få øvrige parter på fysioterapeutenes side med på disse kravene slik at muligheten for å oppnå et godt resultat på dette punktet ikke er optimale.
 
PFF foreslår i sitt innspill til reforhandlingen endrede regler for beregning av forretningsverdien (goodwill) for en praksis. Til nå har grunnlaget for beregningen vært hele omsetningen ved praksisen (egenandel, refusjon og driftstilskudd) – PFF har foreslått at det bare er den aktivitetsbaserte delen av inntektene (refusjon og egenandel) som skal ligge til grunn, men da med en prosentsats på 33 % i stedet for 20 %. PFF mener at dette på en bedre måte avspeiler at det er aktiviteten i praksisen som gir en «drahjelp» til den som skal overta den, fremfor at det faste offentlige tilskuddet skal være en betydelig del av beregningsgrunnlaget. Dette kan også være et problem når det gjelder fradragsretten for forretningsverdien ved skatteoppgjøret. Med den endringen PFF har foreslått er dette problemet løst samtidig.
 
Eksistensen av «ufrivillige» deltidshjemler er et stort problem i mange kommuner. PFF krever derfor i denne revisjonen at deltidshjemler skal oppjusteres til levert volum før kommunene kan utlyse nye hjemler. Eksistensen av «ufrivillige» deltidshjemler representerer en usaklig forskjellsbehandling av fysioterapeuter med driftsavtaler i kommunene, og PFF har merket seg at mange kommuner vegrer seg for å oppjustere disse fordi dette ikke medfører økt behandlingskapasitet. Derfor utlyser kommunene heller nye avtaler når det skal brukes mer penger til fysioterapi. Fysioterapeuter med deltidsavtaler blir således sittende igjen med «Svarteper» år etter år.
 
 
Av
Henning Jensen
Generalsekretær
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3