Referat fra samhandlingsmøte mellom PFF, Helsedirektoratet og Helfo

Onsdag 27.11.2019 ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom PFF og Helsedirektoratet / HELFO. Her kommer en kort oppsummering av møtet.
 

Fra PFF møtte advokat Øyvind Kraft, styremedlem Arne Strand og generalsekr. Henning Jensen. Helsedirektoratet møtte med en delegasjon på 4 med Helga Rudjord som leder, HELFO’s delegasjon ble ledet av Geir Are Nedrelid og talte 5 medlemmer med hver sine spesialfelt.
 

Møtet hadde som hensikt å etablere samarbeidsrutiner mellom PFF og Helsedir./Helfo for å få til et bedre og tydeligere regelverk når det gjelder takstene, etablere rutiner for løpende erfaringsutveksling i tilfeller der det avdekkes et forbedringspotensial og informasjon av pågående prosjekter i arbeidet med digitalisering og regelforbedringer.


Av enkeltsaker som ble viet spesiell oppmerksomhet var:

  1. Forholdet mellom takstforskriften og Rundskrivet til § 5-8, der PFF ønsker bedre samsvar slik at ikke rundskrivet virker som en skjerpelse av bestemmelsene i Takstforskriften.
  2. Etterkontroll og tilbakekreving av utbetalt refusjon, der PFF etterlyste bedre begrunnelser i vedtakene, spesielt i saker om tap av retten til oppgjør for refusjon.
  3. Utarbeidelse av en «samlet» veileder for inntak av vikar der alle elementer i dette forklares.
  4. Pasientbetaling for tilleggstjenester som ikke tidligere har vært et element i takstsystemet.


Møtet varte i 2 timer og liknende møter har blitt avholdt med de to andre fysioterapiorganisasjonene.

 

 

Med vennlig hilsen
Henning Jensen

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3