PFF`s organisering

 


PFF er en fagorganisasjon for privatpraktiserende fysioterapeuter som ivaretar privatpraktiserende fysioterapeuters interesser i forhold til landets politiske organer, trygdeverket, kommunene og pasientene.

Forbundet drives i hovedsak på basis av frivillig innsats av styrets medlemmer, for midler som kommer inn i form av kurs-, medlems- og tidsskriftskontingent. Betjening av medlemmene i det daglige foregår fra sekretariatet. Kontakten opprettholdes ellers via "Fysioterapi i Privat Praksis" - et medlemsblad som sendes medlemmene og alle landets institutter 8 ganger i året, og alle fysioterapeuter i landet 8 ganger i året.

PFF er en organisasjon bygget på et demokratisk styresett. Alle medlemmer har hver sin stemme og mulighet til å bruke den på årsmøtet, som avholdes en gang i året. Stemme kan avgis enten ved personlig fremmøte eller pr. brev. Dette gir det enkelte medlem direkte innflytelse på forbundets fagpolitikk.

PFF er en "homogen" organisasjon fordi medlemmene har et tydelig interessefellesskap. Dette gjør PFF til en handlekraftig organisasjon, som ikke skal bruke ressurser på "indre krangling" før en målrettet innsats kan settes i verk.

PFF organiserer i dag ca. 600 medlemmer. Det er en målsetting å organisere ca. 1600 privatpraktiserende fysioterapeuter, hvilket vil kunne gi PFF forhandlingsrett i forhold til stat og kommunene ved KS.

PFF organiserer etterutdanningskurs, og er godkjenningsinstans for spesialisttittel i Muskel- og skjelettfysioterapi, samt spesialisttittel i Muskel- og skjelettultralyd. 

 

 

 

 

 

 

                             Annonser