Rettshjelps- og forsikringsordning

PFF har inngått samarbeidsavtale om forsikring for medlemmene fra 1/1-2013. Fra samme dato har det formelle samarbeidet mellom Tryg Forsikring AS og PFF opphørt. Dette medfører en del endringer for alle PFF-medlemmer med forsikringer tegnet på grunnlag av sistnevnte samarbeidsavtale.

 

Det var først og fremst den store prisstigningen på sykeavbruddsforsikringen som bevirket at PFF’s styre begynte å orientere seg i forsikringsmarkedet for evt. å finne en ny samarbeidspartner som kunne tilby en rimeligere ordning. Med samarbeidsavtalen mellom PFF og IF har styret fått til et forsikringsopplegg for medlemmene som er vesentlig rimeligere og etter styrets vurdering like bra. Private forsikringer som medlemmer har tegnet i Tryg og derigjennom fått ekstra rabatt på vil ikke bli berørt av at samarbeidsavtalen mellom Tryg og PFF er opphørt. PFF vil oppfordre det enkelte medlem til selv å undersøke muligheten for et bedre forsikringstilbud på private forsikringer ved å kontakte andre selskaper, eventuelt be om et nytt tilbud fra Tryg.

Det vil bli sendt ut et skriv fra i om forsikringsopplegget og praktiske opplysninger i forbindelse med dette i løpet av et par uker, og du vil bli oppringt personlig av if… en tid etter du har fått dette brevet. Dette er imidlertid litt forsinket grunnet dataproblemer hos IF. Hovedinnholdet i avtalen er at medlemmer av PFF skal kunne tegne forsikringer hos IF som følger:

Sykeavbruddsforsikring - For en dekning på kr. 1000 pr dag (maksimalt beløp pr år = kr. 349 000 da det er 16 karensdager) er premien kr. 13.950,-. Det kan også tegnes andre dekninger – som utregnes i forhold til ovenstående pris. I dag er driftstilskuddet pr. år 375 600, så det vil naturligvis også være en ide å tegne sykeavbruddsforsikring relatert til dette beløpet som utgangspunkt. Tilbudet på sykeavbruddsforsikring er svært gunstig, og utgjør nærmest en halvering av premien i forhold til tidligere ordning. For at denne prisen skal kunne opprettholdes er det viktig at så mange som mulig deltar i denne forsikringen, slik at ordningen er lønnsom for forsikringsselskapet.

PFF vet at det er mange medlemmer som ikke har sykeavbruddsforsikring og oppfordrer alle til å tegne en slik for å sikre seg selv økonomisk ved sykdom, og for det andre bidra til at forsikringen fortsatt skal være tilgjengelig til denne meget gunstige prisen. PFF får ofte henvendelser fra medlemmer som angrer på at de ikke har tegnet sykeavbruddsforsikring.

HUSK at premien er fradragsberettiget og derfor reelt bare er det halve. Den offentlige dekningen du har via NAV ved sykdom gir opptil 65 % av 6G av din pensjonsgivende inntekt, som er betydelig lavere enn omsetningen din. Maksimal dekning fra NAV blir dermed 82 122 kr x 6 x 65 % = kr. 320 275 dersom din pensjonsgivende inntekt er større med eller lik kr. 492 732. Dersom du i tillegg til din virksomhet som privatpraktiserende fysioterapeut har et lønnet arbeidsforhold kommer utbetalingen av sykedagpenger i arbeidsforholdet til fradrag innen rammen som er nevnt ovenfor.

Gruppelivsforsikring overføres automatisk til if… fra 01.01.2013 og kreves inn over kontingenten. Det er ennå ikke helt fastlagt hvilke dekninger den skal ha, men den blir ikke dårligere eller dyrere enn tidligere. Du trenger ikke foreta deg noe med hensyn til denne forsikringen, dette vil bli ivaretatt av PFF. Institutt-forsikring (maskiner, inventar og løsøre) ved skade som brann, vann, tyveri og hærverk, lynnedslag, naturskader, skader på glass og skilt.

For en skadedekning på i alt kr. 500.000 er premien kr. 2 730,- med en egenandel på kr. 10 000. I tillegg kan det tegnes en avbruddsforsikring (som skal dekke tapt inntekt mens instituttet er indisponibelt på grunn av skadetilfelle. Prisen på denne er kr. 327,- for en dekning på kr. 250 000. For en dekning på kr. 1 000 000 vil prisen da være ca. 1 310.

Yrkesskadeforsikring har en premie på kr. 1 327,- pr årsverk. Helseforsikring – Det er forhandlet frem en gunstig helseforsikring, som gir en nærmere spesifisert dekning som er avhengig av alder. Premien for denne er: 35 år = kr. 1 797 – 45 år = kr. 2 645 – 55 år = kr. 3 982 for standard dekning som anbefales for medlemmer av PFF.

Det er ikke forhandlet frem noen spesiell avtale med IF om rabatt på private forsikringer, dette kan du få tilbud på ved henvendelse til kundesenteret i IF. Du tar kontakt med IF ved å ringe kundesenteret 02400 og kan da referere til Gunnar Nilsen - Salgssjef, Allianser Bedrift , dersom salgssenteret ikke er helt oppdatert på samarbeidsavtalen.

Du er selv ansvarlig for å si opp de forsikringene du har i Tryg dersom du ønsker dette. Dette kan gjøres til hovedforfall eller når som helst i forsikringens løpetid. Dersom du sier opp utenom hovedforfall vil du få tilbakebetalt forholdsmessig i forhold til gjenværende tid.

ANSVARSFORSIKRING GJENNOM NPE

Alle fysioterapeuter med driftsavtale har ansvarsforsikring gjennom Norsk Pasientskadeerstatning i forhold til avtalt praksisvolum. I forbindelse med at vi har gått inn i et nytt år, kan det være nødvendig å sende inn opplysninger om praksisvolum dersom dette har endret seg siden det sist ble opplyst til NPE. Dersom du jobber mer enn avtalt volum må du tegne en tilleggsforsikring på dette volum ved å henvende deg til NPE. Dette gjøres best via nettstedet www.npe.no

Dersom du ikke har driftstilskudd skal du henvende deg til NPE og tegne forsikring for utøver av privat helsetjeneste. Du må gi opplysning om virksomheten – eksempelvis hvor mye du jobber m.v. Dersom du tidligere er registrert i NPE på denne måten er det bare dersom det er blitt endringer i opplegget du skal melde fra om dette. Det kan være endring i arbeidsmengde, arbeidssted, om hele eller deler av virksomheten er alternativ m.v. NPE dekker ikke krav om oppreisning og rettshjelp i forbindelse skadetilfeller som faller inn under NPE sitt område. Som privatpraktiserende helsepersonell kan du risikere å få et søksmål mot deg med et erstatningskrav for oppreisning. PFF er i dialog med IF om en forsikring som skal dekke et slikt tilfelle, og vil om kort tid komme tilbake med nærmere opplysning om dette.

RETTSHJELPSFONDET 2013

1. Formål

Rettshjelpfondet har som formål å yte økonomisk bistand til medlemmer av PFF til hel eller delvis dekning av utgifter til juridisk bistand. Fondet skal spesielt vektlegge saker som kan danne presedens som er uheldig for privatpraktiserende fysioterapeuter generelt, eller for eksempel en gruppe av privatpraktiserende fysioterapeuter (f.eks. i en region eller med spesielle problemstillinger). Fondet skal også bistå med støtte i forbindelse med at medlemmet ikke selv er i stand til å ivareta interessene sine på grunn av oppstått sykdom, funksjonshemming eller død.

2. Regler

2.1 Fondets virksomhet skal ledes av et styre, heretter kalt Fondsstyret.

2.2 Styret skal bestå av 3 medlemmer av PFF som velges av årsmøtet. Det skal tilstrebes at medlemmer av styret ikke samtidig er medlem av PFF’s hovedstyre.

2.3 Alle yrkesaktive medlemmer av PFF plikter å innbetale en årlig kontingent til Fondet. Kontingentens størrelse fastsettes av PFF’s årsmøte etter forslag til vedtak fremmet av fondsstyret.

2.4 Ethvert medlem av PFF har rett til å søke om økonomisk bistand innen følgende rammer:

a) Ved konflikt mellom medlemmet og offentlig myndighet. b) Ved konflikt mellom medlem og pasient(er). c) Ved konflikt mellom medlem og annen juridisk enhet eller person, dersom konflikten gjelder medlemmets arbeidsforhold som privatpraktiserende fysioterapeut. - Dersom konflikten gjelder forhold der begge parter er medlem av PFF kan det ikke ytes økonomisk bistand til noen av partene. PFF kan i et slikt tilfelle inneha en meglerrolle dersom dette er ønsket av begge parter. d) Størrelsen på beløpet det søkes om må overstige den årlige ordinære medlems-kontingenten.

2.5 Fondsstyret kan bare behandle søknader som gjelder forhold oppstått etter at søkeren meldte seg inn i PFF. Er saken av stor prinsipiell betydning for privatpraktiserende fysioterapeuter generelt, kan fondsstyret likevel velge å behandle søknaden og gi faglig og økonomisk støtte.

2.51 PFF’s styre kan søke om midler i rettshjelpfondet til håndtering av prinsipielle saker for privatpraktiserende fysioterapeuter dersom saken krever at det benyttes ekstern juridisk bistand.

2.6 Alle innkomne søknader skal behandles av Fondsstyret. Fondsstyrets avgjørelse skal sendes skriftlig til søkeren, med kopi til Hovedstyret uten ugrunnet opphold. Fondsstyret skal på forespørsel ha innsyn i alle sakens dokumenter.

2.6.5 Lønnsutgifter til forbundets styre eller ansatte som yter juridisk bistand til medlemmer kan belastes rettshjelpfondet selv om ikke forholdet er behandlet av fondsstyret. Styremedlem eller annen ansatt i forbundet må i et slikt tilfelle opplyse kasserer om at tidsbruken er medgått til juridisk bistand. Aktuell lønnsutgift med avgifter belastes rettshjelpfondets konto. Kasserer kan på eget initiativ bringe inn slike krav for behandling i fondsstyret på ordinært styremøte der representant for fondsstyret er innkalt. Fondsstyret skal da vurdere saksgrunnlaget og kravet og enten avvise dette eller godta det. Avvises kravet skal kostnaden belastes forbundets ordinære driftskonto.

2.7 Fondsstyret kan gjøre utbetaling av støtte betinget av fortsatt medlemskap i en periode fremover i tid. Fondsstyret kan også sette betingelser om at det gjøres bruk av juridisk bistand fra PFF’s samarbeidspartnere.

2.8 Avgjørelse på søknad om støtte kan ankes til PFF’s hovedstyre. Hovedstyrets avgjørelse kan ikke ankes.

2.9 Ved saker som ikke har generell prinsipiell betydning kan det gis økonomisk bistand med inntil 3 ganger den ordinære medlemskontingentens størrelse.

3. Oppløsning

3.1 Fondet kan oppløses av PFF’s årsmøte når det er minst 2/3 flertall for dette.

3.2 Ved oppløsning av fondet skal dets midler overføres til PFF’s driftskonto.

                             Annonser