Resultat av takstforhandlingene 2017

 

Årets forhandlinger om takster og driftstilskudd ble gjennomført i første halvdel av juni med et resultat omtrent som forventet. Siden dette var et mellomoppgjør ble det ikke store endringer på takstene som helhet, men de 40 millionene som var til fordeling på takstene ble brukt på undersøkelses-, samhandlings- og hjemmebehandlingstakstene. Da den samlede bruken av disse takstene er liten, ble det likevel store påslag på de enkelte av disse takstene.

På grunnlag av en vekst på 2,71 % i konsumprisindekser som skal legges til grunn ved beregning av kostnadskomponenten og en lønnsvekst på 2,4 % i lønningene i frontfagene ble årets prosentvise økning av rammen på 2,51 %. Siden det var et overheng fra 2016 på 2,46 % som skal fratrekkes ble økningen for året på 0,05 % som for hele perioden frem til 1/7-18 gir en økning på 0,1 % eller 2,5 mill. kr.

Ved bortfallet av taksten H1 ble det frigjort midler på kr. 37,5 mill. kr. slik at det i alt ble 40 mill. kr. til fordeling på takstene.

Taksten for terapiridning (T99) forblir uendret kr. 292,- mens det også i år avsettes kr. 32,2 mill. til Fysiofondet.

 

Bortfall av takst H1

Takst H1 faller bort fra 1/7-2017. PFF fikk ikke gjennomslag for at denne taksten skulle opprettholdes.

 

Heving av aldersgrense

Gjelder takst C33a og b – Aldersgrensen heves fra 12 til 16 år, dvs. at takstene kan benyttes ved behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år

 

Endring av merknader

Merknad E1 som gjelder takst E50a/b er endret til:


Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, tilrettelegging av miljø mv.  Taksten kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell.  Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med å reise for å foreta undersøkelse og behandling.

 

Kommentar fra PFF:

Denne endringen betyr at eksempelvis lege og fysioterapeut ikke kan bruke takst E50a/b for å fastsette en diagnose. Alternativet er at pasienten det gjelder først undersøkes av lege og/eller fysioterapeut, og at det på grunnlag av denne/disse undersøkelsene bestemmes et behandlingsopplegg. Dersom pasientens sykdom er så kompleks at det ikke på grunnlag av de foretatte undersøkelsene kan bestemmes et behandlingsopplegg for pasienten kan det om nødvendig avholdes et møte mellom behandlere og pasient som har som formål i samarbeid å avklare videre tiltak.

 

Ny merknad

F3 til takst F22 med følgende ordlyd:


Vilkåret for å yte reisetillegg er at det er nødvendig å utføre behandlingen og at pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet.  
Reisetillegget beregnes for den tiden fysioterapeuten bruker på reise tur/retur til pasient. Ved besøksrunde skal det regnes for samlet reisetid og ikke per pasient. Tiden som går med til behandling skal ikke medregnes.

 

Ugyldig takstkombinasjon

I forskriften fra 2016 ble det glemt å legge inn en ugyldig takstkombinasjon mellom gruppetakstene og takst G. Dette gjelder takstene C33a-b og C34a-h. Takst G kan ikke brukes i kombinasjon med disse behandlingsformene.

 

Endring av takster

Tabellen nedenfor viser hvilke takster som er endret og den nye verdien de har fått. Som det ses er det store prosentvise økninger av disse takstene.

 

TAKST

Økning honorar

Honorar

Refusjon

Prosentvis

endring

A1a

32

298

128

12,0

A1c

52

142

142

57,8

A1d

32

378

208

9,2

A1f

55

176

176

45,5

A1g

45

100

100

81,8

E50a

53

310

310

20,6

E50 b

53

310

310

20,6

E51a

50

125

125

70,7

E51b

65

210

210

44,8

E51c

65

210

210

44,8

E52

25

140

140

21,7

F1

25

124

124

25,3

F21

2

9

9

28,6

F22

10

67

67

17,5

F23

11

67

67

19,6

                             Annonser